Trečiadienis, 2024 balandžio 17
Monthly Archives

rugsėjo 2020

PATVIRTINTA 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
2020 m. gegužės 14 d. 
sprendimu Nr. T-79 

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ignalinos rajono kultūros centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Ignalinos rajono kultūros centro (toliau – centras) teisinę formą, priklausomybę, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas, įgyvendinančios institucijos kompetenciją, struktūrą, veiklos tikslą, pagrindines funkcijas, teises ir pareigas, valdymą, veiklos organizavimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, finansinę veiklos kontrolę, nuostatų keitimo tvarką, Ignalinos rajono kultūros centro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Įstaigos pavadinimas: Ignalinos rajono kultūros centras, pavadinimo santrumpa – IKC.

3. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

4. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinosrajono savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba). Savivaldybės tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

5. Centro teisinė forma – Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

6. Centro buveinė – Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina.

7. Centro struktūra – centrinė įstaiga ir padaliniai:

     7.1. Ceikinių padalinys, Bažnyčios g. 18, Ceikinių k., Ceikinių sen.;

     7.2. Didžiasalio padalinys, Dumblio g. 7, Didžiasalio k., Didžiasalio sen.;

    7.3. Dūkšto padalinys, Bažnyčios g. 14, Dūkšto m., Dūkšto sen.;

     7.4.  Kaniūkų padalinys, Donato Šarkos g. 25, Kaniūkų k., Dūkšto sen.;

     7.5.  Kazitiškio padalinys, Parko g. 7, Kazitiškio k., Kazitiškio sen.

     7.6. Linkmenų padalinys, Liepų g. 2, Linkmenų k., Linkmenų sen.;

     7.7. Mažėnų padalinys, Mažėnų g. 17, Mažėnų k., Naujojo Daugėliškio sen.;

     7.8. Mielagėnų padalinys, Mokyklos g. 7, Mielagėnų k., Mielagėnų sen.;

     7.9. Naujojo Daugėliškio padalinys,  Mokyklos g. 2, Naujojo Daugėliškio k., Naujojo Daugėliškio sen.;

     7.10.  Rimšės padalinys, Mokyklos g. 6, Rimšės k., Rimšės sen.;

     7.11. Strigailiškio padalinys, Strigailiškio g. 4, Strigailiškio k., Ignalinos sen.;

     7.12. Šiūlėnų padalinys, Didžioji g. 11,  Šiūlėnų k.,  Naujojo Daugėliškio sen.;

     7.13. Taujūnų padalinys, Taujūnų g. 12, Taujūnų k.,  Naujojo Daugėliškio sen.;

     7.14. Tverečiaus padalinys, Česlovo Kudabos g. 35, Tverečiaus mstl., Tverečiaus sen.;

     7.15. Vidiškių padalinys, Parko g. 2, Vidiškių k., Vidiškių sen.

8. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Centro veikla yra neterminuota.

10. Centras yra paramos gavėjas.

11. Centro akreditavimas vykdomas Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka

12. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

KOMPETENCIJA

13. Centro steigėja (savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija) – savivaldybės taryba, kuri:

     13.1. tvirtina nuostatus;

     13.2. priima sprendimą dėl centro buveinės pakeitimo;

     13.3. įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja centrą;

     13.4. analizuoja ir kontroliuoja centro veiklą;

     13.5. priima sprendimą dėl centro filialų steigimo  ir jų veiklos nutraukimo;

     13.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

     13.7. Kultūros ministerijos nustatyta akreditavimo tvarka akredituoja centrą;

     13.8. koordinuoja centro dalyvavimą tarptautinėse kultūrinėse programose;

     13.9. suteikia centrui kategoriją;

     13.10. skiria savivaldybės biudžeto lėšas centrui išlaikyti ir numatytoms priemonėms įgyvendinti;

     13.11. organizuoja centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

     13.12. nustato centro plėtotės strategiją;

     13.13. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir šiuose nuostatose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

14. Centras pagal veiklos pobūdį yra įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcis centras.

15. Centro veiklos tikslai:

     15.1. įgyvendinti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką;

     15.2. saugoti ir puoselėti Ignalinos krašto etninės kultūros tapatumą ir bendrosios kultūros unikalumą bei išskirtinumą;

     15.3. tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius.

16. Centras įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

     16.1. Organizuoja ir įgyvendina gyventojų kultūrinių, kūrybinių, meninių ir pan. poreikių bei paslaugų teikimo apklausas, tyrimus, rengia ilgalaikę veiklos strategiją ir metines veiklos programas, kitas strategijas ir programas pagal centro specialistų kompetenciją.

     16.2. Organizuoja ir įgyvendina etninės kultūros sklaidą, senųjų kultūros tradicijų ir papročių populiarinimą.

     16.3. Organizuoja ir įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių, klubų, kultūrinių, kūrybinių, meninių, pramoginių, edukacinių ir kitų grupių veiklą, jų dalyvavimą centro veiklose (organizacinėse, kultūrinėse, meninėse, projektinėse, renginių, mokymų, ugdymo ir kitose veiklose), kurias centras įgyvendina savarankiškai arba su partneriais arba kurias įgyvendina kitos institucijos, įstaigos, organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys pagal susitarimus su centru.

     16.4. Organizuoja ir įgyvendina meno mėgėjų ir kitų kolektyvų bei dalyvių pasirengimą ir dalyvavimą dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose ir kituose renginiuose.

     16.5. Organizuoja ir įgyvendina pramoginius, edukacinius, kultūros, kūrybos bei meno pristatymo renginius, kitus renginius, parodas, muges, projektus, kitą kultūrinę, kūrybinę, meninę veiklą bei kitas nemokamas ir mokamas paslaugas.

     16.6. Organizuoja ir įgyvendina valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus.

     16.7. Organizuoja ir įgyvendina vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, kitų amžiaus grupių narių (vietos bendruomenės, turistų ir kt.) užimtumą bei kultūrinį, kūrybinį, meninį ir kitą ugdymą pagal centro specialistų bei kitų paslaugų teikėjų (centro partnerių, neatlygintinų arba perkamų paslaugų teikėjų ir pan., kurie gali užtikrinti centro paslaugų teikimą bei įvairovę) kompetenciją.

     16.8. Organizuoja ir įgyvendina mėgėjų meno kūrybos sklaidą.

     16.9. Kuria, organizuoja, įgyvendina ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas, kitas meno rūšis ir formas.

     16.10. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis, organizacijomis, kūrybinėmis sąjungomis, bendruomenėmis ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir užsienio kultūros, kūrybos ir meno asociacijų bei organizacijų, kitų asociacijų ir organizacijų (bendruomeninių, pilietinių, religinių, mokslo ir kt.), darbo grupių ir pan. veikloje, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

     16.11. Kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie centro veiklą ir teikiamas paslaugas, kitą informaciją apie kultūrinę, kūrybinę, meninę, istorinę, turistinę, pramoginę ir pan. veiklą ir paslaugas vidaus ir viešosios erdvės informacinėse sistemose (dokumentų valdymo ir tvarkymo sistemose, interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kt.), žiniasklaidos ir kitose viešosios informacijos priemonėse (laikraščiuose, televizijoje, radijuje ir kt.).

     16.12. Užtikrina duomenų teisingumą, teikia ataskaitas, informaciją, duomenis, institucijoms, organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka.

     16.13. Koordinuoja meno kolektyvų, atlikėjų, menininkų veiklą, renginių organizavimą pavaldžiuose padaliniuose, esančiuose seniūnijose, teikia jiems metodinę ir kitokią paramą.

     16.14. Tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

17. Centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, vykdo funkcijas pagal šias ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus rūšis:

     17.1. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);

     17.2. vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

     17.3. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59,20);

     17.4. kita leidyba (58.19);

     17.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

     17.6. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma (77.29.30);

     17.7. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

     17.8. kultūrinis švietimas (85,52);

     17.9. meninė kūryba (90.03);

     17.10. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90,04);

     17.11. atrakcionų ir teminių parkų veikla (93.21);

     17.12. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);

     17.13. kitų, niekur kitur nepriskirtų narystės organizacijų veikla (94.99);

     17.14. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09);

     17.15. kino filmų rodymas (59.14);

     17.16. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90);

     17.17. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99).

IV SKYRIUS

CENTRO VALDYMO INSTITUCIJŲ SUDARYMO TVARKA,

JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

18. Centrui vadovauja centro vadovas (toliau – direktorius). Direktorius į pareigas skiriamas 5 metams konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atleidžiamas iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus direktoriui nustato kultūros ministras. Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos.

19. Sprendimą dėl direktoriaus priėmimo į pareigas, jo atleidimo arba atšaukimo iš jų priima savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Centro direktorius apie jo atšaukimą iš pareigų rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Centro direktorius atšaukiamas Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiu ir su juo nutraukiama sudaryta darbo sutartis.

20. Direktorius yra vienasmenis centro valdymo organas.

21. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais bei direktoriaus pareigybės aprašymu.

22. Direktorius yra atskaitingas savivaldybės tarybai, pavaldus savivaldybės merui ir savivaldybės tarybai.

23. Centro direktorius:

     23.1. organizuoja centro darbą, kad būtų įgyvendinami centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

     23.2. vadovauja centro metinio veiklos plano rengimui, jo įgyvendinimui, analizuoja centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

     23.3. teikia centro veiklos ataskaitą Ignalinos rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;

     23.4. atsako už centro veiklą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

     23.5. tvirtina centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

     23.6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo centro darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

     23.7. organizuoja centro darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą ir skatinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

     23.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina centro vidaus tvarkos taisykles.

     23.9.  organizuoja centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

     23.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

     23.11. organizuoja centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

     23.12. tvirtina centro išlaidų, pajamų ir kitas sąmatas;

     23.13. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;

     23.14. prižiūri ir atsako, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklių;

     23.15. bendradarbiauja su kitomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo įstaigomis rengiant ir įgyvendinant sociokultūrinės edukacijos projektus, kitas neformaliojo švietimo veiklas;

     23.16. organizuoja darbą, vadovaudamasis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimais;

     23.17. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

     23.18. atstovauja centrui valstybės ir savivaldybės institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

     23.19. sudaro sutartis centro vardu centro funkcijoms atlikti;

     23.20. organizuoja centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

     23.21. viešai skelbia informaciją apie centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

     23.22. vykdo kitas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

     23.23. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pavestų funkcijų vykdymą.

24. Centre sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Ignalinos rajono kultūros centro taryba (toliau – taryba).

25. Tarybą sudaro 5 nariai, skirti 3 metų kadencijai. Vieną narį skiria ir atšaukia Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius, vieną narį skiria ir atšaukia centro direktorius, 3 narius skiria ir atšaukia visuotinis centro darbuotojų susirinkimas.

26. Tarybos sudėtį tvirtina centro direktorius, jis negali būti tarybos pirmininku.

27. Tarybos uždavinys – teikti siūlymus direktoriui dėl centro veiklos planavimo ir organizavimo.

28. Taryba:

     28.1. svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus ir teikia siūlymus centro direktoriui;

     28.2. teikia siūlymus dėl veiklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, vidaus struktūros tobulinimo;

     28.3. teikia siūlymus dėl centro materialinės bazės gerinimo;

     28.4. siūlo centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, paskatinimams gauti;

     28.5. svarsto kitus centro direktoriaus teikiamus kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus.

29. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje.

30. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis tarybos posėdis gali būti sušauktas tarybos pirmininko iniciatyva, daugiau kaip pusės tarybos narių reikalavimu arba centro direktoriaus iniciatyva.

31. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas ir sekretorius.

32. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti centro direktorius. Į tarybos posėdį gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai ar kiti asmenys.

33. Tarybos posėdžius šaukia, apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus narius informuoja tarybos sekretorius.

34. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito centro bendruomenei visuotiniame darbuotojų susirinkime.

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO UŽMOKESČIO TVARKA

35. Centro darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimais, centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema bei kiti teisės aktai.

VI SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA BEI FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

37. Savininko jam perduotas ir centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savininkui, o centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Centro lėšas sudaro:

     38.1. valstybės biudžeto lėšos;

     38.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

     38.3. lėšos, skirtos vykdyti tikslinėms programoms;

     38.4. lėšos gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas;

     38.5. fizinių ir juridinių asmenų parama;

     38.6. lėšos, gautos iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių fondų;

     38.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.

39. Centrui skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

41. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

42. Centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

43. Centro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Nuostatai tvirtinami, keičiami savivaldybės tarybos – sprendimu. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

45. Centro veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ar kitų įstatymų nustatytais pagrindais. Sprendimą dėl centro pertvarkymo, likvidavimo ar reorganizavimo priima savivaldybės taryba.

46. Informacija apie centro veiklą ir vieši pranešimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami centro interneto svetainėje www.irkc.lt

47. Centras įstatymų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.

FacebookEmail

Projekto tikslas – užtikrinti Ignalinos rajono tradicinių renginių tęstinumą ir puoselėti šio krašto kultūros savitumą, įsigyjant šventėms organizuoti trūkstamą inventorių Ceikinių, Kazitiškio, Naujojo Daugėliškio, Rimšės, Šiūlėnų, Taujūnų, Tverečiaus ir Vidiškių kaimuose bei Dūkšto miestelyje.

Projektas „Ignalinos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra“ atitinka Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014-2020 m. priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ tikslus, nes šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas tolimesniam sėkmingam ir kokybiškam 9 tradicinių švenčių organizavimui Ceikinių, Kazitiškio, Naujojo Daugėliškio, Rimšės, Šiūlėnų, Taujūnų, Tverečiaus ir Vidiškių kaimuose bei Dūkšte, išsaugant šiems renginiams būdingą savitumą, kuris yra tapęs Ignalinos krašto tradicijų dalimi.

Uždaviniai:

  1. Surengti Šv. Agotos dienai paminėti skirtą šventę „Tradicija ir mes“ Šiūlėnų senųjų amatų padalinyje;
  2. Tęsti Oninių šventės tradicijas Tverečiuje;
  3. Suorganizuoti tradicinę Oninių šventę „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ Naujajame Daugėliškyje;
  4. Surengti tradicinę Žolinės šventę „Rugių kvietimo metas“ Rimšėje;
  5. Tęsti vasaros palydų šventės „Sudie, vasara“ tradicijas Vidiškėse;
  6. Atšvęsti tradicinę vakaronę „Sudie, gražuole vasara“ Kazitiškyje;
  7. Surengti tradicinę Mykolinių šventę Taujūnuose;
  8. Suorganizuoti tradicinę liaudies muzikantų, dainininkų ir pasakorių šventę „Ant savo tarmės sparnų“ Ceikiniuose“;
  9. Surengti tradicinę eglutės įžiebimo šventę Dūkšte.

Vietos projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

Projekto biudžetas:

Paramos suma iki 8677,00 Eur (t.y. 80 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) lėšos iki 7375,45 Eur, t.y. iki 85 proc. paramos sumos.

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 1301,55 Eur, t.y. iki 15 proc. paramos sumos.

Vietos projekto vykdytojo įnašas iki 2169,25 Eur (t.y. 20 proc.)

Projekto įgyvendinimo terminas:

Įgyvendinimo pradžia 2020 m. sausio 31 d.

Įgyvendinimo pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d.

FacebookEmail

Ignalinos rajono kultūros centras
Įmonės kodas: 305616878
Ateities g. 43, LT-30119, Ignalina

Bilietų kasa: +370 615 91323
Direktorius: +370 686 95225
El. paštas: info@irkc.lt

2022 © Ignalinos rajono kultūros centras. Visos teisės saugomos